{"id":18370,"date":"2020-07-10T00:38:44","date_gmt":"2020-07-09T21:38:44","guid":{"rendered":"http:\/\/flyertalk.ru\/?p=18370"},"modified":"2020-07-10T00:38:44","modified_gmt":"2020-07-09T21:38:44","slug":"kak-vybrat-shiny-dlya-vnedorozhnika","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flyertalk.ru\/novosti-i-obzory\/kak-vybrat-shiny-dlya-vnedorozhnika.html","title":{"rendered":"\u0420\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u0439 \u0437\u0438\u043c\u043d\u0435\u0439 \u0440\u0435\u0437\u0438\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432: \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0448\u0438\u043f\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043d\u0435\u0448\u0438\u043f\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u0430 \u043d\u0430 SUV"},"content":{"rendered":"