{"id":22875,"date":"2020-07-10T00:45:29","date_gmt":"2020-07-09T21:45:29","guid":{"rendered":"http:\/\/flyertalk.ru\/?p=22875"},"modified":"2020-07-10T00:45:29","modified_gmt":"2020-07-09T21:45:29","slug":"rejting-gryazevoj-reziny-dlya-vnedorozhnikov-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flyertalk.ru\/info\/rejting-gryazevoj-reziny-dlya-vnedorozhnikov-2.html","title":{"rendered":"\u041b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0435 \u0448\u0438\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432: \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u0430, \u0433\u0440\u044f\u0437\u044c, \u0430 \u0438\u043c \u043d\u0438\u043f\u043e\u0447\u0435\u043c!"},"content":{"rendered":"